Algemene Voorwaarden Winkel

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende met hoofdletters geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt; ongeacht of deze in enkel of meervoud worden gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Verkoper een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van artikelen.
Verkoper: Latinflair
Overeenkomst: Elke afspraak die gemaakt is tussen de Koper en de Verkoper met betrekking tot het leveren van artikelen door de verkoper ten behoeve van de koper.

2. Prijzen
Artikelprijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes in de vestiging. Prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de klant geen nakoming eisen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijziging.

3. Betalingen
De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen in de vestiging, tenzij anders is aangegeven. Betaling dient in contanten of door pinbetaling plaats te vinden.

4. Garantie
De klant kan alleen fabrieksgarantie claimen wanneer het product is aangekocht bij Latinflair voor de duur van 1 maand. De kassabon dient als garantiebewijs. Latinflair is niet verplicht tot het verlenen van fabrieksgarantie, indien er sprake is van “gebruik” van het product. Indien tijdens onderzoek is gebreken dat het product is hersteld door derden, is fabrieksgarantie uitgesloten. Alle andere garanties is hierbij niet van toepassing.

5. Retour/Ruilen
De klant kan bij Latinflair een aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden:
a. De klant moet de originele kassabon in bezit hebben.
b. Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
c. Het product is ongebruikt.
d. Het product dient gekocht te zijn bij Latinflair.

Artikelen die in ons filiaal zijn gekocht, kunnen geruild worden binnen 7 dagen na  aankoop op vertoon van een originele kassabon. Retournering van een gekocht product tegen restitutie van de aankoopprijs is niet mogelijk.

6. Eigendom en aansprakelijkheid
De eigendom van de gekochte producten gaat over zodra u op grond van een koopovereenkomst aan Latinflair heeft voldaan. Latinflair is niet aansprakelijk voor het risico van een schade en gaat al op het moment van een koopovereenkomst aan de Koper over. 

7. Reservering
Indien een product door Latinflair niet uit voorraad leverbaar is, kan Latinflair bepalen of het mogelijk is om het betreffende product te laten maken middels een schriftelijke reservering. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 10% van de aankoopprijs van het product te worden voldaan. Bij binnenkomst van het product is Latinflair het aanspreekpunt om de klant op de hoogte te stellen. Latinflair houdt het product voor 14 dagen na binnenkomst beschikbaar voor de klant. Wanneer de klant het product niet na een redelijke termijn komt afhalen (één maand) dan is Latinflair gerechtigd om 10% van het totaalbedrag van de gemaakt reservering in rekening te brengen.

8. Overmacht
Indien Latinflair door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de schriftelijke overeenkomst te ontbinden zonder recht op een (schade) vergoeding. Onder overmacht wordt verstaan dat de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Partijen zullen zo spoedig mogelijk van een mogelijke overmacht toestand elkaar op de hoogte stellen. 

9. Privacy Statement persoons- of bedrijfsgegevens
Latinflair gaat zorgvuldig om met de verstrekte gegevens van haar Privacy Statement.  De klant geeft  aan tot het registreren en gebruiken van zijn/haar gegevens voor het aanbieden of verbeteren van de producten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft. De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage, wijziging of verwijderen van de geregistreerde gegevens. Wij waarderen het vertrouwen in ons en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

10. Vertraagde levering
1. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, geen enkel recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Vooruitbetaling/zekerheidsstelling
Verkoper is te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de Koper te verlangen alvorens tot levering  over te gaan. Indien de Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op de Verkoper rustende leveringsplicht.